بارندگی های اخیر در چقدر بود؟

بارندگی های اخیر در چقدر بود؟
مطلب فوق در بستر این پایگاه موجود نبوده و یا به دلیل دارا بودن محتوای مجرمانه از بستر این پایگاه حذف گردیده است .

بازگشت به صفحه اصلی

آخوندی